5.29.2024

...two apart.....

 

JWS_240525-18  

::

 Seattle, Spring, 2024. 
 Leica. 

 ::